قدردانی العبادی از شهروندان و نیروهای امنیتی برای برگزاری انتخابات