العبادی برای جذب آراء در منطقه کردستان عراق تلاش می کند