چگونه امام سجاد در ميان انبوه جمعيت حجر الاسود را استلام نمود