روزنامه جوان:هدیه تکر اری روحانی به سپاهیان در روز ارتش / روحانی در يک سال گذشته به سپاه، صداوسيما و قوه قضائيه حمله کرد و هر سه تحريم شدند / نیت سخنان او در روز ارتش آلوده بود / ابهام‌سازي براي ايشان موضوعيت‌ دارد نه شفاف‌سازي / روحاني براي تحقق شفافيت