شهرخبر

افزایش میزان مراجعه در دوران سالمندی به دندانپزشک / خشکی دهان، اختلالی شایع در دوران سالمندی