بیش از دوهزار مرکز متخلف پلمپ شد/ معدوم سازی ۵۸۹ تن موادغذایی فاسد