مستندات نشان می دهد که از 5 سال گذشته وضعیت مبارزه با کالاهای قاچاق رو به بهبود رفته است