عکسی که رضا رشیدپور از تیم خبری ریاست جمهوری درخواست کرد + عکس