صدیقی: دولت حاضر نشد شبکه ملی اینترنت را سراسری کند