رحمانی فضلی: دستگاه های مسئول نسبت به ورود کالاهای قاچاق در مبادی رسمی و مناطق آزاد کنترل دقیق تری داشته باشند/ با اجرای طرح ساماندهی کولبری تا 70 درصد میزان قاچاق در این مبادی کنترل می شود