انتصاب جدید مدیر بازرگانی و سرپرستی مدیریت صادرات و واردات شرکت ملی پخش