العربی الجدید: شرط های 13 گانه العبادی برای گفت و گو با اربیل