العبادی تدابیر گسترش تسلط دولت عراق در مناطق مورد اختلاف را بررسی کرد