مرحوم شجونی معتقد بود که در قیامت درباره تبعیت از آیت‌الله خامنه ای سئوال می‌کنند