احکام مربوط به دربی 85 توسط کمیته انضباطی اعلام شد