نگاهی به یک روز از زندگی پزشکی که دربی 85 را سوت زد/فیلم