اصفهانیان: قضاوت تیم داوری دربی 85 خوب بود/ مگر داوران قبلی تجربه قضاوت دربی را داشتند؟