تاج: با همکاری حراست وزارت ورزش، هماهنگی های لازم برای برگزاری دربی 85 انجام شد