وعده ترامپ براي لغو برجام احمقانه بود/ اروپا بايد آمريكا را در برجام حفظ كنيد