سال تحصیلی 97-96 با نواخته شدن زنگ یکی از مدارس تهران آغاز شد