شهرخبر

ونزوئلا سخنان ترامپ را در مجمع عمومی سازمان ملل نژادپرستانه خواند