شهرخبر

سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شعار و تهدیدهای توخالی است