شهرخبر

تکرار ادعاهای ضدایرانی ترامپ؛ این بار در مجمع عمومی سازمان ملل