شهر خبر

عکس/تنها دیپلمات ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل