عرفه به معنی آشتی با خدا است/مضامینی در دعای عرفه وجود دارد که در علم پرشکی تازه به آن رسیده‌ایم