عرفه روز شناختن خودمان است/دعای عرفه کارش شکستن توهم هاست