دعای عرفه صرفا یک دعا نیست بلکه یک مجموعه علمی است/گرفتن روزه در روز عرفه سفارش شده است