خواندن دعای عرفه از مهمترین اعمال ماه ذی الحجه است/دعایی که برگرفته از راز و نیاز امام حسین(ع) با خداوند است