کاهش چشمگیر اعتبار آمریکا در آلمان بعد از روی کار آمدن ترامپ