یک عده خواستند از سلفی نمایندگان استفاده جناحی کنند