نقش‌آفرینی معاون وزیر خارجه در سلفی نمایندگان تاسف‌بارتر است