توافق مالی با سامی یوسف برای حضور در ایران هنوز نتیجه نداده است