عکس العمل پیمان معادی به سلفی نمایندگان با موگرینی+عکس