سندی که نشان از برگزار نشدن دربی دوستانه دارد + عکس