در خصوص دربی آلمان تابع نظر باشگاه هستیم/ امیری: کریمی تاج سر ماست و حرفش درست است