با توافق بر سر تجارت آزاد اجلاس جی ۲۰ از شکست گریخت