تعهد برای مبارزه مشترک با تروریسم در پایان نخستین روز اجلاس «جی ۲۰»