رهبران «جی ۲۰» به مبارزه مشترک علیه تروریسم جهانی متعهد شدند