طرح دیدگاه‌های پوتین و ترامپ در حاشیه «جی ۲۰» مهم است