حکم 1.7 میلیاردی برای قاچاقچی لوازم رایانه در بوشهر