انتشار موارد غیراخلاقی از مصادیق بارز جرائم رایانه ایی است