اعزام نیروهای مردمی برای خاموش کردن آتش جنگل های کبیرکوه ایلام