شهرخبر

سکونت یک ساله شرط اخذ رای برای انتخابات شوراها