کند شدن روند برداشتن تحریم ها با روی‌کار آمدن ترامپ