افزایش تعصبات ضد اسلامی در آمریکا با روی کار آمدن ترامپ