کتاب«مومن انقلابی« روایتی از ارتباط مرحوم شیخ عباس پورمحمدی با رهبر انقلاب