نیروهای مردمی عراق 5 روستا را در جنوب موصل آزاد کردند