غرب خواستار شکست همه پرسی ترکیه است/غرب حامی ترورریسم