بیش از ۳۸۰ هزار نیروی نظامی، مسئول تامین امنیت همه پرسی ترکیه