بیش از ٣ میلیون نفر در لحظه تحویل سال در حرم رضوی حضور داشتند